Liptovský Mikuáš
Aktuálne podujatia mesta

Centrum služieb
občanom

Všetko čo potrebujete vybaviť
Životné situácie

Mesto
Liptovský Mikuláš

Mestský úrad
Liptovský Mikuláš

Aktuálne dianie

Tlačové správy
Úradná tabuľa
Oznamy a iné
Mesačník Mikuláš

Kalendár podujatí

Aktuálny prehľad podujatí
v našom meste

Urobili sme

Významné investičné aktivity celomestského charakteru

Navštívte
Liptovský Mikuláš

Životné situácie

Občan a samospráva
Financie a hospodárstvo
Vzdelanie
Cestná doprava
Kultúra a šport
Rodina a vzťahy
Zdravie
Bývanie

Dom

Územné rozhodnutie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Stavebné povolenie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie, potvrdenie) súpisného čísla (orientačného čísla) budove

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

Rozhodnutie o vyvlastnení

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)

Rozhodnutie o povolení vodnej stavby

Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby

Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku

Renovácia a modernizácia

Ohlásenie stavebných úprav bytu

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Sťahovanie

Zmena adresy

Odhlásenie pobytu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Prihlásenie na prechodný pobyt

Daň z nehnuteľností

miestny poplatok za komunálny odpad

daň za psa

Prenájom bytov, nebytových priestorov

Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Prenájom nebytových priestorov

Predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami

Finančná zábezpeka

Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR

Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu

Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

Opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu

 

Bytová politika mesta

Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu

Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností

Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia

Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš

Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie

Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov

Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu

Fond prevádzky údržby a opráv

Životné prostredie
Civilná ochrana

Všeobecné informácie

Mimoriadne udalosti

Požiare

Povodne

Podnikanie

Centrum služieb občanom

Otváracie hodiny

Pondelok7.3015.30
Utorok7.3015.30
Streda8.3016.30
Štvrtok7.3015.30
Piatok7.3015.30

Na pracoviskách v centre vybavíte

  • Podateľňa informácie volajte 044 /55 65 111, 55 65 112
  • Ohlasovňa pobytov volajte: 044 /55 65 171
  • Sociálne veci a bytová agenda volajte 044 /55 65 172
  • Overovanie podpisov volajte 044 /55 65 173
  • Miestne dane a poplatky, podnikanie volajte tu 044/5565286
  • Matričný úrad volajte 044 /55 65 176, 55 65 266
  • Pokladňa volajte tu 0445565175, 5565177

Prijímacie stredisko

Od roku 2005 slúži pre občanov a ostatných klientov mesta Liptovský Mikuláš vo vestibule Mestského úradu prijímacie stredisko prvého kontaktu Centrum služieb občanom mesta. Je to pracovisko s klientskou orientáciou, kde sú sústredené kľúčové procesy založené na priamom rokovaní s klientom a ktoré poskytuje dostupnosť informácií a služieb. Je to centrum, kde občania mesta môžu na jednom mieste, rýchlo, efektívne, v jednom kontinuálnom čase vybaviť svoje požiadavky, získať informácie, podať svoje písomné podania, alebo podnety.
Prevádzková doba centra je nepretržitá, bez obedňajšej prestávky, bez stránkových dní.
Aké máte skúsenosti s činnosťou centra?

Podeľte sa o ne s nami osobne,  telefonicky,  e-mailom . Alebo anonymne vhodením podnetu do schránky „Mikulášske ucho“ ktorá je  umiestnená v priestoroch centra.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Adresa:
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
E-mail:
[email protected]
[email protected]

Neprehliadnite

Úradná tabuľa

21.01.2019 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 22. 02. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Okoličné ...
21.01.2019 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 21. 02. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Okoličné (Kláštorná ...
21.01.2019 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 14. 02. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vitálišovce, ...

Oznamy

15.01.2019 Oznam Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1646/13, KN-C 1646/14 v k.ú. Palúdzka.
04.12.2018 Oznam Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov.
30.11.2018 Oznam Postup pri registrácii chovu hospodárskych zvierat.

NCS European websites free sex video cheap yeti cup Asian sex video cheap hydro flask Water bottle cheap tumi backpack NCS European News Web NCS NEWS web cheap anello backpack cheap swissgear backpack