Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
exact = e-xáct
geografie = ge-o-gra-fí-e
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
obiect = o-biéct
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
continuat = con-ti-nu-át
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
vârstnic = vấr-stnic
geometrie = ge-o-me-trí-e
prieten = pri-é-ten
fiindcă = fi-índ-că
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
acuarela = a-cua-ré-la
lingvist = lin-gvíst
dicţionar = dic-ţi-o-nár
delincvent = de-lin-cvént
despărţitor = des-păr-ţi-tór
luam = lu-ám
înalt = î-nált
canion = ca-nión
machiaj = ma-chi-áj
punctaj = punc-táj
excursie = ex-cúr-si-e
dreptunghi = drept-únghi
niciodată = ni-cio-dá-tă
bojdeuca = boj-déu-ca
sublinia = su-bli-ni-á
examen = e-xá-men
copii = co-píi
piuneza = piu-né-za
viată = vi-á-tă
oua = o-uá
trotuar = tro-tuár
mausoleu = mau-so-léu
copiii = co-pí-ii
arctic = árc-tic
aur = á-ur
croaziera = cro-a-zi-é-ra
jertfa = jért-fa
fiinţa = fi-in-ţá
şifonier = şi-fo-ni-ér
aici = a-íci
funcţionar = func-ţi-o-nár
nouă = nó-uă
inegal = i-ne-gál
seif = seif
alcool = al-co-ól
atlet = a-tlét
sculptor = scúlp-tor
alee = a-lé-e
deodată = de-o-dá-tă
fiasco = fiás-co
coniac = co-ni-ác
binoclu = bi-nó-clu
abstract = ab-stráct
somnambul = som-nam-búl
cianura = ci-a-nú-ra
februarie = fe-bru-á-ri-e
trauma = tráu-ma
coafa = coa-fá
construcţie = con-strúc-ţi-e
jaguar = ja-guár
toamna = toám-na
înainte = î-na-ín-te
cereale = ce-re-á-le
leandru = le-án-dru
aer = á-er
idee = i-dé-e
noapte = noáp-te
leoaica = le-oái-ca
linişte = lí-niş-te
cinste = cín-ste
ploaie = ploá-ie
albastru = al-bás-tru

Cuvinte aleatorii:

apupare = a-pu-pá-re
arivajelor = a-ri-vá-je-lor
atingi = a-tíngi
bantustanul = ban-tu-stá-nul (struct.)
bumbăceaţi = bum-bă-ceáţi
cazau = ca-záu
chiloame = chi-loá-me
cisluise = cis-lu-í-se
constructivi = con-struc-tívi
creşti = creşti
crovurile = cró-vu-ri-le
cumulizările = cu-mu-li-zắ-ri-le
dejivrat = de-ji-vrát
desablat = de-sa-blát
desatelizarăm = de-sa-te-li-zá-răm
designarăm = de-sig-ná-răm
detestaseşi = de-tes-tá-seşi
dezinteresam = dez-in-te-re-sám (struct.)
efervescenţei = e-fer-ves-cén-ţei
fandosiră = fan-do-sí-ră
fenianismul = fe-ni-a-nís-mul
fetuşi = fé-tuşi
forfetau = for-fe-táu
fusuline = fu-su-lí-ne
făţuielii = fă-ţu-ié-lii
grilelor = grí-le-lor
grizuscopii = gri-zus-co-píi
hectogramul = hec-to-grá-mul
izolând = i-zo-lấnd
mijii = mi-jíi
mitraliai = mi-tra-li-ái
mânecuţelor = mâ-ne-cú-ţe-lor
năstruşniciile = năs-truş-ni-cí-i-le
năzbâtioase = năz-bâ-tioá-se
panariţiului = pa-na-rí-ţiu-lui
pantoclastia = pan-to-clas-tí-a
parveni = par-ve-ní
patinată = pa-ti-ná-tă
pedagogilor = pe-da-gó-gi-lor
pezevenglâc = pe-ze-ven-glấc
pfenig = pfé-nig
polinucleoze = po-li-nu-cle-ó-ze
precursoarelor = pre-cur-soá-re-lor
presasem = pre-sá-sem
pălălăind = pă-lă-lă-índ
răpăim = ră-pă-ím
scormonitori = scor-mo-ni-tóri
sinaxarul = si-na-xá-rul
strapazane = stra-pa-zá-ne
stupefiarăţi = stu-pe-fi-á-răţi
săditurii = să-di-tú-rii
totemul = to-té-mul
transpirând = tran-spi-rấnd (struct.)
ultramicroscoape = ul-tra-mi-cros-coá-pe
uşurând = u-şu-rấnd
vinci = vinci
văruiesc = vă-ru-iésc
şalvaragiu = şal-va-ra-gíu
şişăise = şi-şă-í-se
învingătoarei = în-vin-gă-toá-rei
0.120s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite

News Shopping cheap anello backpack cheap fjallraven backpack National news cheap gymshark Yoga clothing cheap tumi backpack cheap off white Sportswear European News Web free sex video