Desparte în silabe cuvintele limbii române

Desparte în silabe orice cuvânt din limba română

Nu știi cum se desparte în silabe un cuvânt? Introdu cuvântul dorit și află instant cum se desparte în silabe. Poți folosi site-ul și pentru a căuta cuvinte care se termină în aceeași silabă sau pentru a căuta cuvinte care rimează. Ce cuvinte îți dau de cap?

Cele mai populare cuvinte:

caut = cá-ut
despărţiri = des-păr-ţíri
fiica = fíi-ca
exerciţiu = e-xer-cí-ţiu
ghiozdan = ghioz-dán
subiect = su-biéct
exemplu = e-xém-plu
exact = e-xáct
funcţie = fúnc-ţi-e
somptuos = somp-tu-ós
geografie = ge-o-gra-fí-e
fiindcă = fi-índ-că
punctuaţie = punc-tu-á-ţi-e
prieten = pri-é-ten
obiect = o-biéct
examen = e-xá-men
ianuarie = ia-nu-á-ri-e
înalt = î-nált
excursie = ex-cúr-si-e
biblioteca = bi-bli-o-té-ca
dicţionar = dic-ţi-o-nár
dreptunghi = drept-únghi
acuarela = a-cua-ré-la
vârstnic = vấr-stnic
coafor = coa-fór
aceea = a-cé-ea
lingvist = lin-gvíst
copiii = co-pí-ii
continuat = con-ti-nu-át
fioros = fi-o-rós
niciodată = ni-cio-dá-tă
geometrie = ge-o-me-trí-e
canion = ca-nión
despărţitor = des-păr-ţi-tór
delincvent = de-lin-cvént
viată = vi-á-tă
machiaj = ma-chi-áj
bojdeuca = boj-déu-ca
punctaj = punc-táj
luam = lu-ám
copii = co-píi
oua = o-uá
piuneza = piu-né-za
seif = seif
asculţi = as-cúlţi
aur = á-ur
fiinţa = fi-in-ţá
mausoleu = mau-so-léu
trotuar = tro-tuár
croaziera = cro-a-zi-é-ra
asculta = as-cul-tá
alcool = al-co-ól
sublinia = su-bli-ni-á
şifonier = şi-fo-ni-ér
jertfa = jért-fa
aici = a-íci
arctic = árc-tic
atlet = a-tlét
nouă = nó-uă
alee = a-lé-e
inegal = i-ne-gál
februarie = fe-bru-á-ri-e
fiasco = fiás-co
înainte = î-na-ín-te
deodată = de-o-dá-tă
funcţionar = func-ţi-o-nár
coniac = co-ni-ác
exista = e-xis-tá
sculptor = scúlp-tor
înot = î-nót
jaguar = ja-guár
cianura = ci-a-nú-ra
abstract = ab-stráct
binoclu = bi-nó-clu
abstract = abs-tráct (struct.)
binoclu = bin-ó-clu (struct.)
cereale = ce-re-á-le
linişte = lí-niş-te
analfabet = a-nal-fa-bét
iubeşte = iu-béş-te
construcţie = con-strúc-ţi-e
trauma = tráu-ma
somnambul = som-nam-búl
idee = i-dé-e
unghie = ún-ghi-e
noapte = noáp-te

Cuvinte aleatorii:

aliterativi = a-li-te-ra-tívi
arestuirea = a-res-tu-í-rea
arhimicetele = ar-hi-mi-cé-te-le
autoduba = a-u-to-dú-ba
biliargii = bi-li-ar-gíi
buşiturilor = bu-şi-tú-ri-lor
cepuire = ce-pu-í-re
cerculeţului = cer-cu-lé-ţu-lui
ciobănaş = cio-bă-náş
colează = co-leá-ză
comunică = co-mu-ni-cắ
contaminantă = con-ta-mi-nán-tă
crocanţi = cro-cánţi
decaveze = de-ca-vé-ze
decemvirului = de-cem-ví-ru-lui
defendorii = de-fen-dó-rii
determinatoarele = de-ter-mi-na-toá-re-le
dezbalotaşi = dez-ba-lo-táşi
dezdăunaseră = dez-dău-ná-se-ră
discontaseră = dis-con-tá-se-ră
feline = fe-lí-ne
filtră = fil-trắ
fulardaţi = fu-lar-dáţi
fâţâiam = fâ-ţâ-iám
genţianaceei = gen-ţi-a-na-cé-ei
hăbăucea = hă-bă-u-ceá
magnetodinamică = mag-ne-to-di-ná-mi-că
metodici = me-tó-dici
monoxilul = mo-no-xí-lul
mungiului = mun-gí-u-lui
măcelul = mă-cé-lul
necontestabil = ne-con-tes-tá-bil
neoantropul = ne-o-an-tró-pul
papuaşii = pa-pu-á-şii
paralelipipedelor = pa-ra-le-li-pi-pé-de-lor
perplecşi = per-plécşi
peşchegii = peş-che-gíi
poleieri = po-le-iéri
preavizeze = pre-a-vi-zé-ze
predial = pre-diál
prefiguraseşi = pre-fi-gu-rá-seşi
preoţind = pre-o-ţínd
păstoriei = păs-to-rí-ei
redeştepţi = re-deş-tépţi
sandvişuri = sánd-vi-şuri
sigilari = si-gi-lári
spetind = spe-tínd
strigoiul = stri-gó-iul
strânsurile = strân-sú-ri-le
sufuziune = su-fu-ziú-ne
surmontabilă = sur-mon-tá-bi-lă
săpuneala = să-pu-neá-la
umilirăţi = u-mi-lí-răţi
vaccinator = vac-ci-na-tór
viersuiam = vier-su-iám
volnicise = vol-ni-cí-se
zavergisim = za-ver-gi-sím
şoptitul = şop-tí-tul
înfăşoră = în-fă-şó-ră
înhămarăţi = în-hă-má-răţi
0.005s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite

cheap off white the north face jacket Køb Adidas Ncs xxx video free sex video cheap swiss gear backpack cheap fjallraven backpack best cheap phone from china Video porno 彩票网