Pár laických poznámek k soudnímu řízení


DOPORUČUJEME: Pro hravé návštěvníky naseho webu doporučujeme online casino stránky Hazardní Hráč. Vyzkoušejte své štěstí!
reklama:
Nejvýhodnejší zákonné pojištění vozidel vám ušetří nemalé peníze. Neočekávané výdaje pokryje Home Credit online půjčka snadno a rychle. Nejlevnější povinné ručení online sjednáte na www.expresnipojisteni.cz


KAUZY

Vlastimil Pechanec - odsouzen na 17 let za vraždu kterou pravděpodobně nespáchal

První doložená a zmapovaná oběť opatrovnické mafie

Policista Tomáš Čermák vs. Kateřina Jacques (Strana Zelených).

Ing. Ferdinand Němec vs. JUDr. Pavel Pikola

Petrof spol. s.r.o. - pokus o (zmanipulovaný ?) konkurz

Milan Macháček vs. Český stát - Další z obětí konkurzní mafie.

proFem - JUDr. Iva Pavlíková-Čacká

Mgr. Vladislav Kvasnička vs. Český stát

Kauza Jawich

Kauza Farouk Hamzi

Advokáti

Advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů...) § (1-17)
Zákon o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) § (1-72)

Banky

Zákon o České národní bance § (1-61)
Zákon o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.) § (1-47)
Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.) § (1-147)

Daně

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců § (1-19)
Celní zákon § (1-329)
Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.) § (1-266)
Zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) § (1-114)
Zákon o dani z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb.) § (1-22)
Zákon o dani silniční (zákon č. 16/1993 Sb.) § (1-19)
Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) § (1-40)
Zákon o cestovních náhradách (zákon č. 201/1998 Sb.) § (1-26)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví § (1-70)
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (zákon č. 357/1992 Sb.) § (1-27)
Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) § (1-42)
Zákon o auditorech (zákon č. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů) § (1-63)
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb.) § (1-12)
Zákon o spotřebních daních (zákon č. 353/2003 Sb.) § (1-142)
Zákon o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb.) § (1-107)
Zákon o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) (zákon č. 218/2000 Sb.) § (1-90)

Doprava

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů § (1-69)
Vyhláška o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla § (1-6)
Zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) § (1-143)

Ekologie

Zákon o životním prostředí § (1-35)
Zákon o lesích § (1-66)
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění § (1-58)
Zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) § (1-61)
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.) § (1-29)
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu § (1-26)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) § (1-92)

místní správa

Zákon o obcích / obecní zřízení (zákon č. 128/2000) § (1-155)
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.) § (1-72)
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.) § (1-82)

Nemovitosti

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem § (1-19)
Katastrální zákon § (1-32)
Zákon o vlastnictví bytů § (1-38)
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (zákon č. 116/1990 Sb.) § (1-17)
Zákon o vyvlastnění (z. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku...) § (1-33)

Občanské právo

Zákon o veřejném ochránci práv § (1-28)
Zákon o právu shromažďovacím § (1-22)
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích § (1-5)
Zákon o volbách do Evropského parlamentu § (1-73)
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) (platnost do 31.12.2013) § (1-879)
Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) (platnost do 31.12.2013) § (1-109)
Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) § (1-22)
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí § (1-67)
Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.) § (1-36)
Zákon o matrikách, jménu a příjmení... (zákon č. 301/2000 Sb.) § (1-100)
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.) § (1-189)
Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) § (1-375)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) (platnost od 1.1.2014) § (1-3080)

Obchodní právo

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu § (1-206)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže § (1-31)
Zákon o ochranných známkách § (1-56)
Zákon o omezení plateb v hotovosti § (1-9)
Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení § (1-16)
Zákon o platebním styku § (1-36)
Devizový zákon § (1-35)
Zákon o veřejných dražbách § (1-68)
Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) § (1-29)
Zákon o kolektivním investování (zákon č. 189/2004 Sb.) § (1-141)
Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.) § (1-434)
Exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) § (1-151)
Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) § (1-81)
Zákon o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.) § (1-14)
Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) (platnost do 31.12.2013) § (1-772)
Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) (platnost od 1.1.2014) § (1-785)
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č. 125/2008 Sb.) § (1-388)
Zákon o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.) § (1-9)

Ostatní

Zákon o elektronických komunikacích § (1-179)
Zákon o zadávání veřejných zakázek § (1-72)
Nařízení vlády kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku § (1-5)
Zákon o některých službách informační společnosti § (1-18)
Zákon o požární ochraně § (1-104)
Zákon o registračních pokladnách § (1-27)
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem § (1-39)
Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv § (1-16)
Zákon o živnostenských úřadech § (1-9)
Zákon o státní památkové péči § (1-47)
Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.) § (1-118)
Zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) § (1-51)
Zákon o cenných papírech (zákon č. 591/1992 Sb.) § (1-103)
Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) § (1-137)
Zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) § (1-28)
Zákon o krajích / krajské zřízení (zákon č. 129/2000 Sb.) § (1-99)
Zákon o oceňování majetku § (1-36)
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku § (1-12)
Branný zákon § (1-66)
Zákon o znalcích a tlumočnících § (1-29)
Zákon o svobodném přístupu k informacím § (1-22)
Tiskový zákon § (1-24)
Lázeňský zákon § (1-51)
Zákon o České konsolidační agentuře § (1-29)
Zákon o místním referendu § (1-66)
Zákon o obalech § (1-56)
Zákon o obchodování s ohroženými druhy § (1-45)
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání § (1-29)
Zákon o České televizi § (1-15)
Devizový zákon § (1-35)
Zákon o cenách § (1-22)
Zákon o České obchodní inspekci § (1-20)
Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru § (1-16)
Knihovní zákon § (1-26)
Zákon o ozbrojených silách České republiky § (1-46)
Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii § (1-8)
Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § (1-31)
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky § (1-29)
Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích § (1-79)
Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích) § (1-104)
Zákon na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) § (1-30)
Zákon o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) § (1-129)
Zákon o evidenci obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb.) § (1-29)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon č. 300/2008 Sb.) § (1-32)
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.) § (1-53)
Zákon o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb.) § (1-42)
Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) § (1-198)
Zákon o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.) § (1-126)
Zákon o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.) § (1-18)
Zákon o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.) § (1-71)
Zákon o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.) § (1-37)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 248/1995 Sb.) § (1-22)
Zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) § (1-89)
Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.) § (1-87)
Zákon o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 Sb.) § (1-34)
Zákon o technických požadavcích na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb.) § (1-26)
Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.) § (1-49)

Pojišťovnictví

Zákon o pojišťovnictví (zákon č. 277/2009 Sb. ) § (1-142)
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.) § (1-55)
Zákon o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.) § (1-73)
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích... (zákon č. 38/2004 Sb.) § (1-31)
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb.) § (1-99)

Policie

Zákon o Policii České republiky § (1-60)
Zákon o obecní policii § (1-29)
Zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990) § (1-98)

Pracovní právo

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci § (1-7)
Nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony § (1-43)
Vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb., ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání § (1-19)
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., ze dne 7. ledna 1991 o jiných úkonech v obecném zájmu § (1-4)
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení § (1-134)
Zákon o platu § (1-28)
Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě § (1-19)
Zákon o zaměstnanosti § (1-151)
Zákon o kolektivním vyjednávání § (1-33)
Zákon o mzdě § (1-25)
Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) § (1-201)
Zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) § (1-110)
Nařízení vlády o minimální mzdě § (1-7)
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) § (1-396)

Školství

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání) § (1-192)
Zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) § (1-42)
Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) § (1-109)

Sociální zabezpečení

Zákon o státní sociální podpoře § (1-80)
Zákon o životním minimu § (1-9)
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.) § (1-83)
Zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) § (1-121)
Zákon o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb.) § (1-179)
Zákon o životním a existenčním minimu (zákon č. 110/2006 Sb.) § (1-12)

Soudy

Zákon o soudech a soudcích (zákon č. 6/2002 Sb.) § (1-197)
Zákon o Ústavním soudu (zákon č. 182/1993 Sb.) § (1-150)
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (z. č. 121/2008 Sb.) § (1-32)

Správní právo

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) § (1-270)
Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) § (1-184)
Služební zákon (zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců...) § (1-254)
Zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.) § (1-14)
Zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.) § (1-0)

Trestní právo

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) § (1-421)
Zákon o státním zastupitelství § (1-46)
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody § (1-86)
Zákon o výkonu vazby § (1-32)
Zákon o správním řízení § (1-85)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) § (1-104)
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních § (1-45)
Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.) § (1-471)
Zákon o Probační a mediační službě (zákon č. 257/2000 Sb.) § (1-19)

Ústavní právo

Ústava ČR § (1-113)
Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) § (1-44)

Zdraví

Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních § (1-23)
Zákon o ochraně veřejného zdraví § (1-133)
Zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.) § (1-61)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na [email protected]
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582

zamalek, fans Texas Rangers Team Pro Shop cheap anello backpack power tools for sale xxx video Asian sex video cheap hydro flask FTU, FACTUM BOOKS Air Max Outlet Online Italia BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS.