Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18596 dokumentum

Biozónák és kronozónák a csernyei jurában : Bakony-hegység / Géczy Barnabás

Őslénytan, Geológia, földtörténet
fosszília, üledékes kőzet, kőzettan, sztratigráfia, Bakonycsernye, Északi-Bakony, jura

"A fáciesek nagy egyformasága miatt a rétegsor csak az Ammonitesek evolúciója alapján tagolható. A fáciesek egyhangúságából a külső környezeti feltételek egyhangúságára következtethetünk: a paleooceanográfiai keretek hosszú földtörténeti időegységen át konstansnak mutatkoznak."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19016   2019-01-24

Termékenység / Émile Zola ; fordító Szini Gyula, Karinthy Emmy, B.

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Az, hogy a népek kifejlődtek és hogy a civilizáció megnőtt, azért volt, mert megszaporodtak, hogy szétterjedjenek a világ minden részén. És a holnap fejlődését, az igazságot és igazságosságot nem az emberiség szaporodása, a szegény és munkás családok lázadó termékenysége fogja-e szükségessé tenni?"

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19015   2019-01-24

Töredékek, levelek, feljegyzések... / Bulányi György ; szerkesztő Faragó Ferenc

Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták
kereszténység, hit, keresztény teológia, katolikus egyház

"Csupán egynéhány nyomorult szektakezdemény adódott a lefolyt kétezer esztendő alatt - javarészük nyom nélkül elenyészett! -, amely felvállalta a jézusi örökséget. A Bokor is ezek közé tartozik. Érthető ebből a ribillió is, az érdeklődés is körülötte, amellyel fogadtaták."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19014   2019-01-24

Bingyó Bernyó Nekeresdországban [Hangoskönyv] : Verses mese / Szente B. Levente

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, verses mese, hangoskönyv, Erdély, 21. sz.

"Bingyó Bernyó ne legyen a nevem,
ha én kalandorkodásra sok szeretettel és
bátorkodva fel nem kerekedem.
És felkerekedett!"

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19013   2019-01-24

Bábamesterséget tárgyazó Kathechismus : Az az kérdésekbe és feleletekbe foglalt oktatás, mellyet az együgyübb, és falusi bábaasszonyoknak, nem különben minden renden lévö aszszonyságoknak, és falusi bábáskodó seborvosoknak a' számára, köz haszonra kidolgozott és elkészített ... / Peterka József Sebestyén

Nőgyógyászat, Tudománytörténet
bába, terhesség, szülés, szülészet, higiénia, csecsemő, orvostudomány, 19. sz.

"1. Kérdés. Mit kell a Bábamesterség által érteni? Felelet. Mind azoknak a' tselekedeteknek az öszveséges foglalattyát, mellyek bizonyos, és az arra rendelt személyek által elkövettetnek a' végre, hogy mind a' szülöaszszonyember, mind pedig a születendö magzat épségben és egésségben megtartassék."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19012   2019-01-24

Tacitus fönmaradt összes művei / Publius Cornelius Tacitus ; fordító Csiky Kálmán

Antik irodalom, Európai országok történelme, Világirodalom története
ókori latin irodalom, történelem, ókori latin irodalom története, Római Birodalom, ókor, Római Birodalom kora

"... Agricola nem követte az oly fiatal tisztek példáját, a kik tribuni czímök és tapasztalatlanságuk révén a tábori szolgálatot könnyelmű kicsapongásokra vagy henye múlatozásra és szabadságkérésre használják; hanem megismerte a tartományt, ismertté tette magát a seregben, tanult a tapasztaltaktól, követte a legderekabbakat..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19011   2019-01-23

Földesi estvék : Olvasó könyv a' magyar ifjuság' számára / Bezerédj Amália

Gyermekek, Nevelési módszerek, Bölcsőde, óvoda, Nevelés- és iskolatörténet, Klasszikus magyar irodalom
gyermeknevelés, kisgyermekkor, óvoda, pedagógia, reformkor, magyar irodalom, Magyarország, 19. sz.

"Ekkor az estvéket veletek töltjük; majd mindegyik közűletek elbeszéli, mit tanult, látott vagy tapasztalt a' héten, a' mi őtet leginkább érdekelte, és a' mit figyelemre legméltóbbnak tart. Én pedig atyátokkal és néhány jó barátinkkal nevezetes történeteket, meséket vagy egyéb érdekeseket fogunk nektek beszélni."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19010   2019-01-23

Über die Methoden der mechanischen und physikalischen Bodenanalyse / Sigmond Elek

Geofizika, Műszerek, méréstechnika
talajmechanika, talajfizika, talajvizsgálat, anyagvizsgáló berendezés, geofizikai műszer

"Die Festigkeit des Bodens kann man aus mehreren Gesichtspunkten bestimmen. Die allgemeine Mechanik betrachtet folgende Festigkeiten der festen Körper, s. w.: 1. Druck-, 2. Zug-, 3. Schub-, 4. Biegungs- und 5. Drehungsfestigkeit. Die ersten drei nennt man absolute, die letzten zwei relative Festigkeiten."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19009   2019-01-23

Válogatott állítások a' magyar nyelvtudományból, mellyekről Bitnitz Lajosnak ... útmutatása szerint a' Szombathelyi kir. Lyceumban ... [értekeztenek: Vadász Ferencz ... chernelházy Chernel Ignácz ... a' philosophiának másad és első esztend. hallgatóji] / Bitnicz Lajos

Nyelvtan, helyesírás, Alaktan, mondattan, Tudománytörténet, Klasszikus magyar irodalom
magyar nyelv, szótan, nyelvhelyesség, nyelvújítás, magyar irodalom, reformkor, 19. sz.

"2. A' nyelvbeli vetekedések' megbirálásában a' nyelv' természetére és a' józan okosságra figyelmezünk, melly a' nyelvszokás, hasonlóság, szónyomozás és hangrend' segedelmével a' feleseléseket elintézi.
3. Gyökérszavaink, valamint ragasztékaink is, mind annyi jelentő nevek. Nincsenek tehát néma gyökérszavaink."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19008   2019-01-23

Mécsvilágok : Társadalmi, lélektani és életbölcseleti irányczikkek, különösen női olvasmányul / Náray Iván

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Mindaz, mit a külvilág adhat, nem egyéb mulandó örömöknél, melyek az érdekek és viszonyok változtával mind eltünnek, mind módosulnak s egy sem marad mindvégig hű hozzád. A barátság, bizalom, elismerés, hódolat - mind csak olyan, mint a tünékeny, csillámló hó, ... melyekre boldogságunk magvait hinteni merő kábaság."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19007   2019-01-23

Meghasonlott kedély : Regény / Kelmenfy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"»...Jobb nekem meghalni s menekülni kinlódásimtól... A halál? lehet-e sükeresben daczolni az üldöző sorssal, mint a halál által?...« Ezeket Andorral nemcsak jelen fájdalma mondatá; évek óta összeforrt már meghasonlott kedélyével, melly mindig a multat bonczolá, a jövővel tépelődött, s a jelenben soha sem tudta magát feltalálni..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19006   2019-01-22

A XV. nemzetközi földtani kongresszus és afrikai tanulmányutam / Zsivny Viktor ; szerkesztő Ferenczi István

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan, Külföldi országok, városok
geológia, földtani képződmény, ásványlelőhely, konferencia, tanulmányút, Afrika, 1929

"1929 június 4-én Londonba utaztam, ahol főleg a British Museum of Natural History ásványtani gyüjteményét tanulmányoztam, megtekintettem ugyanezen intézet őslénytani gyüjteményét, továbbá a Museum of Practical Geology-ét. Húsz napi hajóút után, mely Afrika nyugati oldalán vitt délfelé, július 3-án érkeztem Cape Town-ba."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19005   2019-01-22

Tavaszi virágok / Pucz Antal

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Antik irodalom
magyar irodalom, világirodalom

"Elfáradva, és veréjtékkel nedvesítve érkezett meg egy napi gyalog utazása után Nagy Nyir várossába Gyalufáról Szivesdi Pál, bőrökkel kereskedő, hogy az ő régi kedves barátját Fűzesit, a' Kalmárt, a' kit 25 esztendőktől fogva nem látott, véletlen jelenésével meglepje, és általölelje. Szép tavaszi estve volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19004   2019-01-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
[email protected]

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom

 

 

 

 

European News Web European websites free sex video Shopping News web European News Web cheap off white Sportswear cheap fjallraven backpack cheap yeti cup National news